Αρχιμήδη: Γύρω από την κατασκευή της πλευράς του εγγεγραμμένου σε κύκλο κανονικού επταγώνου

Ε. Σ. Σταμάτη

Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1968)

 • Issue: 09B, page 9-24
 • ISSN: 0072-7466

How to cite

top

Ε. Σ. Σταμάτη. "Αρχιμήδη: Γύρω από την κατασκευή της πλευράς του εγγεγραμμένου σε κύκλο κανονικού επταγώνου." Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1968): 9-24. <http://eudml.org/doc/237236>.

@article{Ε1968,
author = {Ε. Σ. Σταμάτη},
journal = {Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας},
language = {gre},
number = {09B},
pages = {9-24},
title = {Αρχιμήδη: Γύρω από την κατασκευή της πλευράς του εγγεγραμμένου σε κύκλο κανονικού επταγώνου},
url = {http://eudml.org/doc/237236},
year = {1968},
}

TY - JOUR
AU - Ε. Σ. Σταμάτη
TI - Αρχιμήδη: Γύρω από την κατασκευή της πλευράς του εγγεγραμμένου σε κύκλο κανονικού επταγώνου
JO - Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
PY - 1968
IS - 09B
SP - 9
EP - 24
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237236
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.