Γύρω από τη Διδασκαλία Πρακτικών Εφαρμογών στα Μαθηματικά.

Α. Δ. Μίσκις; Μ. Μ. Σαμσουντίνωφ

Ευκλείδης Γ (1990)

 • Issue: 25, page 83-85

How to cite

top

Α. Δ. Μίσκις, and Μ. Μ. Σαμσουντίνωφ. "Γύρω από τη Διδασκαλία Πρακτικών Εφαρμογών στα Μαθηματικά.." Ευκλείδης Γ (1990): 83-85. <http://eudml.org/doc/237241>.

@article{Α1990,
author = {Α. Δ. Μίσκις, Μ. Μ. Σαμσουντίνωφ},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {25},
pages = {83-85},
title = {Γύρω από τη Διδασκαλία Πρακτικών Εφαρμογών στα Μαθηματικά.},
url = {http://eudml.org/doc/237241},
year = {1990},
}

TY - JOUR
AU - Α. Δ. Μίσκις
AU - Μ. Μ. Σαμσουντίνωφ
TI - Γύρω από τη Διδασκαλία Πρακτικών Εφαρμογών στα Μαθηματικά.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1990
IS - 25
SP - 83
EP - 85
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237241
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.