Μια εναλλακτική προσέγγιση εκπαίδευσης δασκάλων σε θέματα διδασκαλίας των Μαθηματικών

Χαρά Μπούτα

Ευκλείδης Γ (2006)

 • Issue: 64, page 38-48

How to cite

top

Χαρά Μπούτα. "Μια εναλλακτική προσέγγιση εκπαίδευσης δασκάλων σε θέματα διδασκαλίας των Μαθηματικών." Ευκλείδης Γ (2006): 38-48. <http://eudml.org/doc/237249>.

@article{ΧαράΜπούτα2006,
author = {Χαρά Μπούτα},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {64},
pages = {38-48},
title = {Μια εναλλακτική προσέγγιση εκπαίδευσης δασκάλων σε θέματα διδασκαλίας των Μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/237249},
year = {2006},
}

TY - JOUR
AU - Χαρά Μπούτα
TI - Μια εναλλακτική προσέγγιση εκπαίδευσης δασκάλων σε θέματα διδασκαλίας των Μαθηματικών
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2006
IS - 64
SP - 38
EP - 48
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237249
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.