Τοπολογικές ομάδες και μέτρο HAAR

Μ. Μπαρδώσας

Μαθηματική Επιθεώρηση (2004)

 • Issue: 62, page 89-121

How to cite

top

Μ. Μπαρδώσας. "Τοπολογικές ομάδες και μέτρο HAAR." Μαθηματική Επιθεώρηση (2004): 89-121. <http://eudml.org/doc/237256>.

@article{Μ2004,
author = {Μ. Μπαρδώσας},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {62},
pages = {89-121},
title = {Τοπολογικές ομάδες και μέτρο HAAR},
url = {http://eudml.org/doc/237256},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Μ. Μπαρδώσας
TI - Τοπολογικές ομάδες και μέτρο HAAR
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2004
IS - 62
SP - 89
EP - 121
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237256
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.