Μια συνέπεια του αξιώματος κιβωτισμού των πραγματικών αριθμών

Κατερίνα Βερροίου

Ευκλείδης Γ (1984)

 • Issue: 5, page 25-30

How to cite

top

Κατερίνα Βερροίου. "Μια συνέπεια του αξιώματος κιβωτισμού των πραγματικών αριθμών." Ευκλείδης Γ (1984): 25-30. <http://eudml.org/doc/237257>.

@article{ΚατερίναΒερροίου1984,
author = {Κατερίνα Βερροίου},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {5},
pages = {25-30},
title = {Μια συνέπεια του αξιώματος κιβωτισμού των πραγματικών αριθμών},
url = {http://eudml.org/doc/237257},
year = {1984},
}

TY - JOUR
AU - Κατερίνα Βερροίου
TI - Μια συνέπεια του αξιώματος κιβωτισμού των πραγματικών αριθμών
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1984
IS - 5
SP - 25
EP - 30
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237257
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.