Θεωρία άριστου ελέγχου και Οικονομία

Κώστας Α. Ρήγας

Μαθηματική Επιθεώρηση (1988)

 • Issue: 34, page 30-38

How to cite

top

Κώστας Α. Ρήγας. "Θεωρία άριστου ελέγχου και Οικονομία." Μαθηματική Επιθεώρηση (1988): 30-38. <http://eudml.org/doc/237259>.

@article{ΚώσταςΑ1988,
author = {Κώστας Α. Ρήγας},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {34},
pages = {30-38},
title = {Θεωρία άριστου ελέγχου και Οικονομία},
url = {http://eudml.org/doc/237259},
year = {1988},
}

TY - JOUR
AU - Κώστας Α. Ρήγας
TI - Θεωρία άριστου ελέγχου και Οικονομία
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1988
IS - 34
SP - 30
EP - 38
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237259
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.