Θεωρία και πράξη.

Donald Knuth

Μαθηματική Επιθεώρηση (1986)

 • Issue: 30, page 3-15

How to cite

top

Donald Knuth. "Θεωρία και πράξη.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1986): 3-15. <http://eudml.org/doc/237260>.

@article{DonaldKnuth1986,
author = {Donald Knuth},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {30},
pages = {3-15},
title = {Θεωρία και πράξη.},
url = {http://eudml.org/doc/237260},
year = {1986},
}

TY - JOUR
AU - Donald Knuth
TI - Θεωρία και πράξη.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1986
IS - 30
SP - 3
EP - 15
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237260
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.