Το φεγγάρι και το χηνάρι στον πλανήτη Σολάρις__

New Author

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 4, page 172-174

How to cite

top

New Author. "Το φεγγάρι και το χηνάρι στον πλανήτη Σολάρις__." Ευκλείδης Α (1985-1986): 172-174. <http://eudml.org/doc/237261>.

@article{NewAuthor1985-1986,
author = {New Author},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {4},
pages = {172-174},
title = {Το φεγγάρι και το χηνάρι στον πλανήτη Σολάρις\_\_},
url = {http://eudml.org/doc/237261},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - New Author
TI - Το φεγγάρι και το χηνάρι στον πλανήτη Σολάρις__
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 4
SP - 172
EP - 174
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237261
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.