Αλληλογραφία-Λύτες___

Γ. Ωραιόπουλος; Κ. Γαβρίλης; Σ. Τσικοπούλου; Γ. Κυράνας

Ευκλείδης Α (1989-1990)

 • Issue: 3, page 54-57

How to cite

top

Γ. Ωραιόπουλος, et al. "Αλληλογραφία-Λύτες___." Ευκλείδης Α (1989-1990): 54-57. <http://eudml.org/doc/237262>.

@article{Γ1989-1990,
author = {Γ. Ωραιόπουλος, Κ. Γαβρίλης, Σ. Τσικοπούλου, Γ. Κυράνας},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {3},
pages = {54-57},
title = {Αλληλογραφία-Λύτες\_\_\_},
url = {http://eudml.org/doc/237262},
year = {1989-1990},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Ωραιόπουλος
AU - Κ. Γαβρίλης
AU - Σ. Τσικοπούλου
AU - Γ. Κυράνας
TI - Αλληλογραφία-Λύτες___
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1989-1990
IS - 3
SP - 54
EP - 57
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237262
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.