Τι συμβαίνει στη Χαοτική περιοχή;

Χρήστος Αγγελόπουλος; Βασίλειος Αγγελόπουλος; Βασιλική Ρόκκου-Αγγελοπούλου

Μαθηματική Επιθεώρηση (2000)

 • Issue: 54, page 157-161

How to cite

top

Χρήστος Αγγελόπουλος, Βασίλειος Αγγελόπουλος, and Βασιλική Ρόκκου-Αγγελοπούλου. "Τι συμβαίνει στη Χαοτική περιοχή;." Μαθηματική Επιθεώρηση (2000): 157-161. <http://eudml.org/doc/237265>.

@article{ΧρήστοςΑγγελόπουλος2000,
author = {Χρήστος Αγγελόπουλος, Βασίλειος Αγγελόπουλος, Βασιλική Ρόκκου-Αγγελοπούλου},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {54},
pages = {157-161},
title = {Τι συμβαίνει στη Χαοτική περιοχή;},
url = {http://eudml.org/doc/237265},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Χρήστος Αγγελόπουλος
AU - Βασίλειος Αγγελόπουλος
AU - Βασιλική Ρόκκου-Αγγελοπούλου
TI - Τι συμβαίνει στη Χαοτική περιοχή;
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2000
IS - 54
SP - 157
EP - 161
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237265
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.