Βέλτιστες αποφάσεις ή πως να αποφασίζουμε σωστά

Ανδρέας Φιλίππου

Ευκλείδης Γ (1984)

 • Issue: 3, page 88-101

How to cite

top

Ανδρέας Φιλίππου. "Βέλτιστες αποφάσεις ή πως να αποφασίζουμε σωστά." Ευκλείδης Γ (1984): 88-101. <http://eudml.org/doc/237269>.

@article{ΑνδρέαςΦιλίππου1984,
author = {Ανδρέας Φιλίππου},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {3},
pages = {88-101},
title = {Βέλτιστες αποφάσεις ή πως να αποφασίζουμε σωστά},
url = {http://eudml.org/doc/237269},
year = {1984},
}

TY - JOUR
AU - Ανδρέας Φιλίππου
TI - Βέλτιστες αποφάσεις ή πως να αποφασίζουμε σωστά
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1984
IS - 3
SP - 88
EP - 101
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237269
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.