Ομιλία του Ακαδημαϊκού sergei Petrovic Novikov

Αθ Κοτσιώλης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1988)

 • Issue: 34, page 2-7

How to cite

top

Αθ Κοτσιώλης. "Ομιλία του Ακαδημαϊκού sergei Petrovic Novikov." Μαθηματική Επιθεώρηση (1988): 2-7. <http://eudml.org/doc/237274>.

@article{ΑθΚοτσιώλης1988,
author = {Αθ Κοτσιώλης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {34},
pages = {2-7},
title = {Ομιλία του Ακαδημαϊκού sergei Petrovic Novikov},
url = {http://eudml.org/doc/237274},
year = {1988},
}

TY - JOUR
AU - Αθ Κοτσιώλης
TI - Ομιλία του Ακαδημαϊκού sergei Petrovic Novikov
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1988
IS - 34
SP - 2
EP - 7
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237274
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.