Μέθοδος επίλυσης μη-γραμμικών παραβολικών εξισώσεων σε συστήματα πολεπεξεργασίας

D.J. EVANS; Μ.Π. ΜΠΕΚΑΚΟΣ

Μαθηματική Επιθεώρηση (1992)

 • Issue: 38, page 30-38

How to cite

top

D.J. EVANS, and Μ.Π. ΜΠΕΚΑΚΟΣ. "Μέθοδος επίλυσης μη-γραμμικών παραβολικών εξισώσεων σε συστήματα πολεπεξεργασίας." Μαθηματική Επιθεώρηση (1992): 30-38. <http://eudml.org/doc/237277>.

@article{D1992,
author = {D.J. EVANS, Μ.Π. ΜΠΕΚΑΚΟΣ},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {38},
pages = {30-38},
title = {Μέθοδος επίλυσης μη-γραμμικών παραβολικών εξισώσεων σε συστήματα πολεπεξεργασίας},
url = {http://eudml.org/doc/237277},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - D.J. EVANS
AU - Μ.Π. ΜΠΕΚΑΚΟΣ
TI - Μέθοδος επίλυσης μη-γραμμικών παραβολικών εξισώσεων σε συστήματα πολεπεξεργασίας
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1992
IS - 38
SP - 30
EP - 38
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237277
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.