Για την Ά Τάξη. Γινόμενο φυσικών αριθμών και δυνάμεις.

Ε. Διαμαντάκου; Ν. Παρασκευοπούλου

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 4, page 130-139

How to cite

top

Ε. Διαμαντάκου, and Ν. Παρασκευοπούλου. "Για την Ά Τάξη. Γινόμενο φυσικών αριθμών και δυνάμεις.." Ευκλείδης Α (1985-1986): 130-139. <http://eudml.org/doc/237285>.

@article{Ε1985-1986,
author = {Ε. Διαμαντάκου, Ν. Παρασκευοπούλου},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {4},
pages = {130-139},
title = {Για την Ά Τάξη. Γινόμενο φυσικών αριθμών και δυνάμεις.},
url = {http://eudml.org/doc/237285},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Ε. Διαμαντάκου
AU - Ν. Παρασκευοπούλου
TI - Για την Ά Τάξη. Γινόμενο φυσικών αριθμών και δυνάμεις.
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 4
SP - 130
EP - 139
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237285
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.