Η θέση των μαθηματικών στην Εκπαίδευση, απο την αρχαιότητα μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα.

Ε. Κολέζα-Αδάμ

Ευκλείδης Γ (1989)

 • Issue: 22, page 4-18

How to cite

top

Ε. Κολέζα-Αδάμ. "Η θέση των μαθηματικών στην Εκπαίδευση, απο την αρχαιότητα μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα.." Ευκλείδης Γ (1989): 4-18. <http://eudml.org/doc/237287>.

@article{Ε1989,
author = {Ε. Κολέζα-Αδάμ},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {22},
pages = {4-18},
title = {Η θέση των μαθηματικών στην Εκπαίδευση, απο την αρχαιότητα μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα.},
url = {http://eudml.org/doc/237287},
year = {1989},
}

TY - JOUR
AU - Ε. Κολέζα-Αδάμ
TI - Η θέση των μαθηματικών στην Εκπαίδευση, απο την αρχαιότητα μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1989
IS - 22
SP - 4
EP - 18
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237287
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.