Η ανακάλυψη και ο ρόλος του φαινομένου της Ασσυμετρότητας. Στόχος και σκοπός του βιβλίου Χ των στοιχείων.

Γ. Δημάκος; Α. Δούναβης

Μαθηματική Επιθεώρηση (2002)

 • Issue: 58, page 69-79

How to cite

top

Γ. Δημάκος, and Α. Δούναβης. "Η ανακάλυψη και ο ρόλος του φαινομένου της Ασσυμετρότητας. Στόχος και σκοπός του βιβλίου Χ των στοιχείων.." Μαθηματική Επιθεώρηση (2002): 69-79. <http://eudml.org/doc/237291>.

@article{Γ2002,
author = {Γ. Δημάκος, Α. Δούναβης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {58},
pages = {69-79},
title = {Η ανακάλυψη και ο ρόλος του φαινομένου της Ασσυμετρότητας. Στόχος και σκοπός του βιβλίου Χ των στοιχείων.},
url = {http://eudml.org/doc/237291},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Δημάκος
AU - Α. Δούναβης
TI - Η ανακάλυψη και ο ρόλος του φαινομένου της Ασσυμετρότητας. Στόχος και σκοπός του βιβλίου Χ των στοιχείων.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2002
IS - 58
SP - 69
EP - 79
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237291
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.