Επί της συμμετρικής ομάδος S (3)

Γεώργιος Χρ. Βασιλείου

Μαθηματική Επιθεώρηση (1975)

 • Issue: 3, page 125-139

How to cite

top

Γεώργιος Χρ. Βασιλείου. "Επί της συμμετρικής ομάδος S (3)." Μαθηματική Επιθεώρηση (1975): 125-139. <http://eudml.org/doc/237292>.

@article{ΓεώργιοςΧρ1975,
author = {Γεώργιος Χρ. Βασιλείου},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {3},
pages = {125-139},
title = {Επί της συμμετρικής ομάδος S (3)},
url = {http://eudml.org/doc/237292},
year = {1975},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Χρ. Βασιλείου
TI - Επί της συμμετρικής ομάδος S (3)
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1975
IS - 3
SP - 125
EP - 139
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237292
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.