Ιστορική Αναδρομή στους Μιγαδικούς Αριθμούς.

Γιάννης Χ.Θωμαΐδης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1981)

 • Issue: 21, page 95-109

How to cite

top

Γιάννης Χ.Θωμαΐδης. "Ιστορική Αναδρομή στους Μιγαδικούς Αριθμούς.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1981): 95-109. <http://eudml.org/doc/237293>.

@article{ΓιάννηςΧ1981,
author = {Γιάννης Χ.Θωμαΐδης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {21},
pages = {95-109},
title = {Ιστορική Αναδρομή στους Μιγαδικούς Αριθμούς.},
url = {http://eudml.org/doc/237293},
year = {1981},
}

TY - JOUR
AU - Γιάννης Χ.Θωμαΐδης
TI - Ιστορική Αναδρομή στους Μιγαδικούς Αριθμούς.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1981
IS - 21
SP - 95
EP - 109
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237293
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.