Νέες Τεχνολογίες-Εκπαίδευση και η Συμβολή τους στην Οικονομική Ανάπτυξη

Γ. Δημάκος

Μαθηματική Επιθεώρηση (2001)

 • Issue: 55, page 168-175

How to cite

top

Γ. Δημάκος. "Νέες Τεχνολογίες-Εκπαίδευση και η Συμβολή τους στην Οικονομική Ανάπτυξη." Μαθηματική Επιθεώρηση (2001): 168-175. <http://eudml.org/doc/237298>.

@article{Γ2001,
author = {Γ. Δημάκος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {55},
pages = {168-175},
title = {Νέες Τεχνολογίες-Εκπαίδευση και η Συμβολή τους στην Οικονομική Ανάπτυξη},
url = {http://eudml.org/doc/237298},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Δημάκος
TI - Νέες Τεχνολογίες-Εκπαίδευση και η Συμβολή τους στην Οικονομική Ανάπτυξη
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2001
IS - 55
SP - 168
EP - 175
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237298
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.