Περί Μεγίστης Ομαδικής Αποδόσεως

Ι.-Χ. Παναγιωτόπουλος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1977)

 • Issue: 6, page 140-152

How to cite

top

Ι.-Χ. Παναγιωτόπουλος. "Περί Μεγίστης Ομαδικής Αποδόσεως." Μαθηματική Επιθεώρηση (1977): 140-152. <http://eudml.org/doc/237299>.

@article{Ι1977,
author = {Ι.-Χ. Παναγιωτόπουλος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {6},
pages = {140-152},
title = {Περί Μεγίστης Ομαδικής Αποδόσεως},
url = {http://eudml.org/doc/237299},
year = {1977},
}

TY - JOUR
AU - Ι.-Χ. Παναγιωτόπουλος
TI - Περί Μεγίστης Ομαδικής Αποδόσεως
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1977
IS - 6
SP - 140
EP - 152
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237299
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.