Θεωρήματα Σταθερού Σημείου και Διαφορικές Εξισώσεις. (Από τα κλασικά στα....μοντέρνα)

Σωτήρης Ντούγιας; Παναγιώτης Τσαμάκος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1994)

 • Issue: 42, page 33-93

How to cite

top

Σωτήρης Ντούγιας, and Παναγιώτης Τσαμάκος. "Θεωρήματα Σταθερού Σημείου και Διαφορικές Εξισώσεις. (Από τα κλασικά στα....μοντέρνα)." Μαθηματική Επιθεώρηση (1994): 33-93. <http://eudml.org/doc/237302>.

@article{ΣωτήρηςΝτούγιας1994,
author = {Σωτήρης Ντούγιας, Παναγιώτης Τσαμάκος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {42},
pages = {33-93},
title = {Θεωρήματα Σταθερού Σημείου και Διαφορικές Εξισώσεις. (Από τα κλασικά στα....μοντέρνα)},
url = {http://eudml.org/doc/237302},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Σωτήρης Ντούγιας
AU - Παναγιώτης Τσαμάκος
TI - Θεωρήματα Σταθερού Σημείου και Διαφορικές Εξισώσεις. (Από τα κλασικά στα....μοντέρνα)
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1994
IS - 42
SP - 33
EP - 93
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237302
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.