Μη καντοριανή θεωρία συνόλων

Paul Cohen; Reuben Hersh

Μαθηματική Επιθεώρηση (1978)

 • Issue: 11, page 21-50

How to cite

top

Paul Cohen, and Reuben Hersh. "Μη καντοριανή θεωρία συνόλων." Μαθηματική Επιθεώρηση (1978): 21-50. <http://eudml.org/doc/237303>.

@article{PaulCohen1978,
author = {Paul Cohen, Reuben Hersh},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {11},
pages = {21-50},
title = {Μη καντοριανή θεωρία συνόλων},
url = {http://eudml.org/doc/237303},
year = {1978},
}

TY - JOUR
AU - Paul Cohen
AU - Reuben Hersh
TI - Μη καντοριανή θεωρία συνόλων
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1978
IS - 11
SP - 21
EP - 50
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237303
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.