Πόσο Ξέρουν οι Μαθητές της Έκτης Δημοτικού τη Γλώσσα των Μαθηματικών. (Ερευνητική Προσέγγιση).

Γ.Μ. Τρούλης

Ευκλείδης Γ (1991)

 • Issue: 29, page 67-91

How to cite

top

Γ.Μ. Τρούλης. "Πόσο Ξέρουν οι Μαθητές της Έκτης Δημοτικού τη Γλώσσα των Μαθηματικών. (Ερευνητική Προσέγγιση).." Ευκλείδης Γ (1991): 67-91. <http://eudml.org/doc/237306>.

@article{Γ1991,
author = {Γ.Μ. Τρούλης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {29},
pages = {67-91},
title = {Πόσο Ξέρουν οι Μαθητές της Έκτης Δημοτικού τη Γλώσσα των Μαθηματικών. (Ερευνητική Προσέγγιση).},
url = {http://eudml.org/doc/237306},
year = {1991},
}

TY - JOUR
AU - Γ.Μ. Τρούλης
TI - Πόσο Ξέρουν οι Μαθητές της Έκτης Δημοτικού τη Γλώσσα των Μαθηματικών. (Ερευνητική Προσέγγιση).
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1991
IS - 29
SP - 67
EP - 91
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237306
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.