Για ένα νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα των Μαθηματικών στην Α΄ Γυμνασίου: Η Περίπτωση των Ρητών Αριθμών

Β. Δάφερμος

Ευκλείδης Γ (1996)

 • Issue: 46, page 47-73

How to cite

top

Β. Δάφερμος. "Για ένα νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα των Μαθηματικών στην Α΄ Γυμνασίου: Η Περίπτωση των Ρητών Αριθμών." Ευκλείδης Γ (1996): 47-73. <http://eudml.org/doc/237307>.

@article{Β1996,
author = {Β. Δάφερμος},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {46},
pages = {47-73},
title = {Για ένα νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα των Μαθηματικών στην Α΄ Γυμνασίου: Η Περίπτωση των Ρητών Αριθμών},
url = {http://eudml.org/doc/237307},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Β. Δάφερμος
TI - Για ένα νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα των Μαθηματικών στην Α΄ Γυμνασίου: Η Περίπτωση των Ρητών Αριθμών
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1996
IS - 46
SP - 47
EP - 73
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237307
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.