Περί μιας Κατηγορίας ολοκληροτικοδιαφορικών Συστημάτων τύπου Voltera

Δ. Γ. Δασκαλοπούλου

Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1962)

 • Issue: 03B, page 1-25
 • ISSN: 0072-7466

How to cite

top

Δ. Γ. Δασκαλοπούλου. "Περί μιας Κατηγορίας ολοκληροτικοδιαφορικών Συστημάτων τύπου Voltera." Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1962): 1-25. <http://eudml.org/doc/237312>.

@article{Δ1962,
author = {Δ. Γ. Δασκαλοπούλου},
journal = {Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας},
language = {gre},
number = {03B},
pages = {1-25},
title = {Περί μιας Κατηγορίας ολοκληροτικοδιαφορικών Συστημάτων τύπου Voltera},
url = {http://eudml.org/doc/237312},
year = {1962},
}

TY - JOUR
AU - Δ. Γ. Δασκαλοπούλου
TI - Περί μιας Κατηγορίας ολοκληροτικοδιαφορικών Συστημάτων τύπου Voltera
JO - Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
PY - 1962
IS - 03B
SP - 1
EP - 25
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237312
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.