Οι Δικές μας Ευθύνες σαν Εκπαιδευτικών για τη Συνεχιζόμενη Τακτική της Υποβάθμισης της Παιδείας και για τις Σοβαρότατες Αρνητικές Επιπτώσεις στην Όλη Ζωή της Χώρας μας

Ν. Κισκύρας; Χ. Κισκύρας

Ευκλείδης Γ (1993)

 • Issue: 36-37, page 51-69

How to cite

top

Ν. Κισκύρας, and Χ. Κισκύρας. "Οι Δικές μας Ευθύνες σαν Εκπαιδευτικών για τη Συνεχιζόμενη Τακτική της Υποβάθμισης της Παιδείας και για τις Σοβαρότατες Αρνητικές Επιπτώσεις στην Όλη Ζωή της Χώρας μας." Ευκλείδης Γ (1993): 51-69. <http://eudml.org/doc/237317>.

@article{Ν1993,
author = {Ν. Κισκύρας, Χ. Κισκύρας},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {36-37},
pages = {51-69},
title = {Οι Δικές μας Ευθύνες σαν Εκπαιδευτικών για τη Συνεχιζόμενη Τακτική της Υποβάθμισης της Παιδείας και για τις Σοβαρότατες Αρνητικές Επιπτώσεις στην Όλη Ζωή της Χώρας μας},
url = {http://eudml.org/doc/237317},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Ν. Κισκύρας
AU - Χ. Κισκύρας
TI - Οι Δικές μας Ευθύνες σαν Εκπαιδευτικών για τη Συνεχιζόμενη Τακτική της Υποβάθμισης της Παιδείας και για τις Σοβαρότατες Αρνητικές Επιπτώσεις στην Όλη Ζωή της Χώρας μας
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1993
IS - 36-37
SP - 51
EP - 69
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237317
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.