Για τη Β τάξη : Αντιστοιχία ένα προς ένα

Γεώργιος Ωραιόπουλος; Χατζηϊωάννου Σταύρος; Ανδρέας Τριανταφύλλου

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 2, page 47-54

How to cite

top

Γεώργιος Ωραιόπουλος, Χατζηϊωάννου Σταύρος, and Ανδρέας Τριανταφύλλου. "Για τη Β τάξη : Αντιστοιχία ένα προς ένα." Ευκλείδης Α (1985-1986): 47-54. <http://eudml.org/doc/237322>.

@article{ΓεώργιοςΩραιόπουλος1985-1986,
author = {Γεώργιος Ωραιόπουλος, Χατζηϊωάννου Σταύρος, Ανδρέας Τριανταφύλλου},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {2},
pages = {47-54},
title = {Για τη Β τάξη : Αντιστοιχία ένα προς ένα},
url = {http://eudml.org/doc/237322},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Ωραιόπουλος
AU - Χατζηϊωάννου Σταύρος
AU - Ανδρέας Τριανταφύλλου
TI - Για τη Β τάξη : Αντιστοιχία ένα προς ένα
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 2
SP - 47
EP - 54
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237322
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.