Μια νέα απόδειξη του θεωρήματος μη πληρότητας του Godel.

George Boolos

Μαθηματική Επιθεώρηση (1989)

 • Issue: 36, page 61-65

How to cite

top

George Boolos. "Μια νέα απόδειξη του θεωρήματος μη πληρότητας του Godel.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1989): 61-65. <http://eudml.org/doc/237324>.

@article{GeorgeBoolos1989,
author = {George Boolos},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {36},
pages = {61-65},
title = {Μια νέα απόδειξη του θεωρήματος μη πληρότητας του Godel.},
url = {http://eudml.org/doc/237324},
year = {1989},
}

TY - JOUR
AU - George Boolos
TI - Μια νέα απόδειξη του θεωρήματος μη πληρότητας του Godel.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1989
IS - 36
SP - 61
EP - 65
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237324
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.