Γεννήτορες τύποι κριτηρίων διαιρετότητας. Σχέση ισοτιμίας (Mod2)-ΥΠ:(a[x],δ)

Μαθηματική Επιθεώρηση (2002)

 • Issue: 58, page 103-116

How to cite

top

"Γεννήτορες τύποι κριτηρίων διαιρετότητας. Σχέση ισοτιμίας (Mod2)-ΥΠ:(a[x],δ)." Μαθηματική Επιθεώρηση (2002): 103-116. <http://eudml.org/doc/237330>.

@article{Unknown2002,
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {58},
pages = {103-116},
title = {Γεννήτορες τύποι κριτηρίων διαιρετότητας. Σχέση ισοτιμίας (Mod2)-ΥΠ:(a[x],δ)},
url = {http://eudml.org/doc/237330},
year = {2002},
}

TY - JOUR
TI - Γεννήτορες τύποι κριτηρίων διαιρετότητας. Σχέση ισοτιμίας (Mod2)-ΥΠ:(a[x],δ)
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2002
IS - 58
SP - 103
EP - 116
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237330
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.