Η επίδραση της OLGA TAUSSKY-TODD στη θεωρία πινάκων.

Hans Schneider

Μαθηματική Επιθεώρηση (1980)

 • Issue: 18, page 107-152

How to cite

top

Hans Schneider. "Η επίδραση της OLGA TAUSSKY-TODD στη θεωρία πινάκων.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1980): 107-152. <http://eudml.org/doc/237332>.

@article{HansSchneider1980,
author = {Hans Schneider},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {18},
pages = {107-152},
title = {Η επίδραση της OLGA TAUSSKY-TODD στη θεωρία πινάκων.},
url = {http://eudml.org/doc/237332},
year = {1980},
}

TY - JOUR
AU - Hans Schneider
TI - Η επίδραση της OLGA TAUSSKY-TODD στη θεωρία πινάκων.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1980
IS - 18
SP - 107
EP - 152
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237332
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.