Μια διπλή Γεωμετρική Ανισότητα στο Τρίγωνο

Χαράλαμπος Σ. Τουμάσης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1979)

 • Issue: 15, page 60-69

How to cite

top

Χαράλαμπος Σ. Τουμάσης. "Μια διπλή Γεωμετρική Ανισότητα στο Τρίγωνο." Μαθηματική Επιθεώρηση (1979): 60-69. <http://eudml.org/doc/237334>.

@article{ΧαράλαμποςΣ1979,
author = {Χαράλαμπος Σ. Τουμάσης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {15},
pages = {60-69},
title = {Μια διπλή Γεωμετρική Ανισότητα στο Τρίγωνο},
url = {http://eudml.org/doc/237334},
year = {1979},
}

TY - JOUR
AU - Χαράλαμπος Σ. Τουμάσης
TI - Μια διπλή Γεωμετρική Ανισότητα στο Τρίγωνο
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1979
IS - 15
SP - 60
EP - 69
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237334
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.