Το Μαθηματικό Έργο του Ομάρ Καγιάμ

Χριστίνα Φίλη

Μαθηματική Επιθεώρηση (1979)

 • Issue: 14, page 97-118

How to cite

top

Χριστίνα Φίλη. "Το Μαθηματικό Έργο του Ομάρ Καγιάμ." Μαθηματική Επιθεώρηση (1979): 97-118. <http://eudml.org/doc/237335>.

@article{ΧριστίναΦίλη1979,
author = {Χριστίνα Φίλη},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {14},
pages = {97-118},
title = {Το Μαθηματικό Έργο του Ομάρ Καγιάμ},
url = {http://eudml.org/doc/237335},
year = {1979},
}

TY - JOUR
AU - Χριστίνα Φίλη
TI - Το Μαθηματικό Έργο του Ομάρ Καγιάμ
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1979
IS - 14
SP - 97
EP - 118
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237335
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.