Προγραμματισμός Διδασκαλίας - Διδακτική Αντιμετώπιση του Κεφαλαίου Συναρτήσεις (Β΄ Γυμνασίου).

Δ.Ι. Μπουνάκης

Ευκλείδης Γ (1988)

 • Issue: 18, page 22-35

How to cite

top

Δ.Ι. Μπουνάκης. "Προγραμματισμός Διδασκαλίας - Διδακτική Αντιμετώπιση του Κεφαλαίου Συναρτήσεις (Β΄ Γυμνασίου).." Ευκλείδης Γ (1988): 22-35. <http://eudml.org/doc/237338>.

@article{Δ1988,
author = {Δ.Ι. Μπουνάκης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {18},
pages = {22-35},
title = {Προγραμματισμός Διδασκαλίας - Διδακτική Αντιμετώπιση του Κεφαλαίου Συναρτήσεις (Β΄ Γυμνασίου).},
url = {http://eudml.org/doc/237338},
year = {1988},
}

TY - JOUR
AU - Δ.Ι. Μπουνάκης
TI - Προγραμματισμός Διδασκαλίας - Διδακτική Αντιμετώπιση του Κεφαλαίου Συναρτήσεις (Β΄ Γυμνασίου).
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1988
IS - 18
SP - 22
EP - 35
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237338
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.