Διάλογοι με νόημα

Κ. Γαβρίλης

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 2, page 9-11

How to cite

top

Κ. Γαβρίλης. "Διάλογοι με νόημα." Ευκλείδης Α (1985-1986): 9-11. <http://eudml.org/doc/237342>.

@article{Κ1985-1986,
author = {Κ. Γαβρίλης},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {2},
pages = {9-11},
title = {Διάλογοι με νόημα},
url = {http://eudml.org/doc/237342},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Κ. Γαβρίλης
TI - Διάλογοι με νόημα
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 2
SP - 9
EP - 11
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237342
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.