Βασικές μέθοδοι ομαδο-συνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης στα μαθηματικά

Μ. Χιονίδου-Μοσκοφόγλου

Ευκλείδης Γ (1999)

 • Issue: 52, page 39-53

How to cite

top

Μ. Χιονίδου-Μοσκοφόγλου. "Βασικές μέθοδοι ομαδο-συνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης στα μαθηματικά." Ευκλείδης Γ (1999): 39-53. <http://eudml.org/doc/237357>.

@article{Μ1999,
author = {Μ. Χιονίδου-Μοσκοφόγλου},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {52},
pages = {39-53},
title = {Βασικές μέθοδοι ομαδο-συνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης στα μαθηματικά},
url = {http://eudml.org/doc/237357},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Μ. Χιονίδου-Μοσκοφόγλου
TI - Βασικές μέθοδοι ομαδο-συνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης στα μαθηματικά
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1999
IS - 52
SP - 39
EP - 53
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237357
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.