Ο ρόλος του εποπτικού υλικού στη μάθηση και τη διδασκαλία των Μαθηματικών.

Καφούση Σόνια; Βαγγέλης Ντζιαχρήστος

Μαθηματική Επιθεώρηση (2000)

 • Issue: 53, page 62-72

How to cite

top

Καφούση Σόνια, and Βαγγέλης Ντζιαχρήστος. "Ο ρόλος του εποπτικού υλικού στη μάθηση και τη διδασκαλία των Μαθηματικών.." Μαθηματική Επιθεώρηση (2000): 62-72. <http://eudml.org/doc/237360>.

@article{ΚαφούσηΣόνια2000,
author = {Καφούση Σόνια, Βαγγέλης Ντζιαχρήστος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {53},
pages = {62-72},
title = {Ο ρόλος του εποπτικού υλικού στη μάθηση και τη διδασκαλία των Μαθηματικών.},
url = {http://eudml.org/doc/237360},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Καφούση Σόνια
AU - Βαγγέλης Ντζιαχρήστος
TI - Ο ρόλος του εποπτικού υλικού στη μάθηση και τη διδασκαλία των Μαθηματικών.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2000
IS - 53
SP - 62
EP - 72
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237360
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.