Θέματα Δυναμικής Τοπολογίας

Σταύρος Φουρφουλάκης; Σοφοκλής Μερκουράκης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1979)

 • Issue: 13, page 3-69

How to cite

top

Σταύρος Φουρφουλάκης, and Σοφοκλής Μερκουράκης. "Θέματα Δυναμικής Τοπολογίας." Μαθηματική Επιθεώρηση (1979): 3-69. <http://eudml.org/doc/237364>.

@article{ΣταύροςΦουρφουλάκης1979,
author = {Σταύρος Φουρφουλάκης, Σοφοκλής Μερκουράκης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {13},
pages = {3-69},
title = {Θέματα Δυναμικής Τοπολογίας},
url = {http://eudml.org/doc/237364},
year = {1979},
}

TY - JOUR
AU - Σταύρος Φουρφουλάκης
AU - Σοφοκλής Μερκουράκης
TI - Θέματα Δυναμικής Τοπολογίας
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1979
IS - 13
SP - 3
EP - 69
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237364
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.