Τυχαίες μεταβλητές με τιμές στις άλγεβρες του Banach και τυχαίοι μετασχηματισμοί στους χώρους του Hilbert

Ι.Θ. Χαίνη

Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1966)

 • Issue: 07B, page 179-218
 • ISSN: 0072-7466

How to cite

top

Ι.Θ. Χαίνη. "Τυχαίες μεταβλητές με τιμές στις άλγεβρες του Banach και τυχαίοι μετασχηματισμοί στους χώρους του Hilbert." Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1966): 179-218. <http://eudml.org/doc/237367>.

@article{Ι1966,
author = {Ι.Θ. Χαίνη},
journal = {Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας},
language = {gre},
number = {07B},
pages = {179-218},
title = {Τυχαίες μεταβλητές με τιμές στις άλγεβρες του Banach και τυχαίοι μετασχηματισμοί στους χώρους του Hilbert},
url = {http://eudml.org/doc/237367},
year = {1966},
}

TY - JOUR
AU - Ι.Θ. Χαίνη
TI - Τυχαίες μεταβλητές με τιμές στις άλγεβρες του Banach και τυχαίοι μετασχηματισμοί στους χώρους του Hilbert
JO - Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
PY - 1966
IS - 07B
SP - 179
EP - 218
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237367
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.