Τα Μαθηματικά στη Μέση Γενική Εκπαίδευση την Περίοδο 1950-2000

Α. Μητρογιαννοπούλου

Ευκλείδης Γ (2003)

 • Issue: 59, page 35-65

How to cite

top

Α. Μητρογιαννοπούλου. "Τα Μαθηματικά στη Μέση Γενική Εκπαίδευση την Περίοδο 1950-2000." Ευκλείδης Γ (2003): 35-65. <http://eudml.org/doc/237372>.

@article{Α2003,
author = {Α. Μητρογιαννοπούλου},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {59},
pages = {35-65},
title = {Τα Μαθηματικά στη Μέση Γενική Εκπαίδευση την Περίοδο 1950-2000},
url = {http://eudml.org/doc/237372},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Α. Μητρογιαννοπούλου
TI - Τα Μαθηματικά στη Μέση Γενική Εκπαίδευση την Περίοδο 1950-2000
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2003
IS - 59
SP - 35
EP - 65
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237372
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.