Γενικαί ασκήσεις και ανακατασκευή ασκήσεων

Ευκλείδης (1973-1974)

 • Issue: 10, page 25-31

How to cite

top

"Γενικαί ασκήσεις και ανακατασκευή ασκήσεων." Ευκλείδης (1973-1974): 25-31. <http://eudml.org/doc/237377>.

@article{Unknown1973-1974,
journal = {Ευκλείδης},
language = {gre},
number = {10},
pages = {25-31},
title = {Γενικαί ασκήσεις και ανακατασκευή ασκήσεων},
url = {http://eudml.org/doc/237377},
year = {1973-1974},
}

TY - JOUR
TI - Γενικαί ασκήσεις και ανακατασκευή ασκήσεων
JO - Ευκλείδης
PY - 1973-1974
IS - 10
SP - 25
EP - 31
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237377
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.