Ιστορικολογική θεμελίωση της Αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου σκέψης στα σχολικά Μαθηματικά.

Ιβάν Γκάντσεφ

Ευκλείδης Γ (1989)

 • Issue: 21, page 35-45

How to cite

top

Ιβάν Γκάντσεφ. "Ιστορικολογική θεμελίωση της Αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου σκέψης στα σχολικά Μαθηματικά.." Ευκλείδης Γ (1989): 35-45. <http://eudml.org/doc/237384>.

@article{ΙβάνΓκάντσεφ1989,
author = {Ιβάν Γκάντσεφ},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {21},
pages = {35-45},
title = {Ιστορικολογική θεμελίωση της Αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου σκέψης στα σχολικά Μαθηματικά.},
url = {http://eudml.org/doc/237384},
year = {1989},
}

TY - JOUR
AU - Ιβάν Γκάντσεφ
TI - Ιστορικολογική θεμελίωση της Αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου σκέψης στα σχολικά Μαθηματικά.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1989
IS - 21
SP - 35
EP - 45
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237384
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.