Πώς να καλύψουμε ένα επίπεδο με πολύγωνα

R. B. Kershner

Μαθηματική Επιθεώρηση (1978)

 • Issue: 9, page 129-135

How to cite

top

R. B. Kershner. "Πώς να καλύψουμε ένα επίπεδο με πολύγωνα." Μαθηματική Επιθεώρηση (1978): 129-135. <http://eudml.org/doc/237388>.

@article{R1978,
author = {R. B. Kershner},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {9},
pages = {129-135},
title = {Πώς να καλύψουμε ένα επίπεδο με πολύγωνα},
url = {http://eudml.org/doc/237388},
year = {1978},
}

TY - JOUR
AU - R. B. Kershner
TI - Πώς να καλύψουμε ένα επίπεδο με πολύγωνα
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1978
IS - 9
SP - 129
EP - 135
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237388
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.