Σύντομος ιστορική αναδρομή εις την ανέλιξιν των υπολογιστικών μηχανών

Ν. Αναστασιάδης

Ευκλείδης (1974-1975)

 • Issue: 02, page 23-25

How to cite

top

Ν. Αναστασιάδης. "Σύντομος ιστορική αναδρομή εις την ανέλιξιν των υπολογιστικών μηχανών." Ευκλείδης (1974-1975): 23-25. <http://eudml.org/doc/237389>.

@article{Ν1974-1975,
author = {Ν. Αναστασιάδης},
journal = {Ευκλείδης},
language = {gre},
number = {02},
pages = {23-25},
title = {Σύντομος ιστορική αναδρομή εις την ανέλιξιν των υπολογιστικών μηχανών},
url = {http://eudml.org/doc/237389},
year = {1974-1975},
}

TY - JOUR
AU - Ν. Αναστασιάδης
TI - Σύντομος ιστορική αναδρομή εις την ανέλιξιν των υπολογιστικών μηχανών
JO - Ευκλείδης
PY - 1974-1975
IS - 02
SP - 23
EP - 25
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237389
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.