Η Λογική Δομή στη Διδακτική των Μαθηματικών και η Εφαρμογή της στη Σύγκριση των Κλασμάτων

Κ. Βαΐνάς

Ευκλείδης Γ (1991)

 • Issue: 30-31, page 84-96

How to cite

top

Κ. Βαΐνάς. "Η Λογική Δομή στη Διδακτική των Μαθηματικών και η Εφαρμογή της στη Σύγκριση των Κλασμάτων." Ευκλείδης Γ (1991): 84-96. <http://eudml.org/doc/237391>.

@article{Κ1991,
author = {Κ. Βαΐνάς},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {30-31},
pages = {84-96},
title = {Η Λογική Δομή στη Διδακτική των Μαθηματικών και η Εφαρμογή της στη Σύγκριση των Κλασμάτων},
url = {http://eudml.org/doc/237391},
year = {1991},
}

TY - JOUR
AU - Κ. Βαΐνάς
TI - Η Λογική Δομή στη Διδακτική των Μαθηματικών και η Εφαρμογή της στη Σύγκριση των Κλασμάτων
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1991
IS - 30-31
SP - 84
EP - 96
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237391
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.