Φασματική θεωρία τριδιαγωνίων τελεστών

Ε. Κ. Υφαντής

Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1969)

 • Issue: 10B, page 89-134
 • ISSN: 0072-7466

How to cite

top

Ε. Κ. Υφαντής. "Φασματική θεωρία τριδιαγωνίων τελεστών." Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1969): 89-134. <http://eudml.org/doc/237407>.

@article{Ε1969,
author = {Ε. Κ. Υφαντής},
journal = {Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας},
language = {gre},
number = {10B},
pages = {89-134},
title = {Φασματική θεωρία τριδιαγωνίων τελεστών},
url = {http://eudml.org/doc/237407},
year = {1969},
}

TY - JOUR
AU - Ε. Κ. Υφαντής
TI - Φασματική θεωρία τριδιαγωνίων τελεστών
JO - Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
PY - 1969
IS - 10B
SP - 89
EP - 134
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237407
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.