Οι ευρετικές (Heuristics) στη διαδικασία πρόβλημα-λύση

Σ. Περδικάρης

Ευκλείδης Γ (1985)

 • Issue: 6, page 57-76

How to cite

top

Σ. Περδικάρης. "Οι ευρετικές (Heuristics) στη διαδικασία πρόβλημα-λύση." Ευκλείδης Γ (1985): 57-76. <http://eudml.org/doc/237414>.

@article{Σ1985,
author = {Σ. Περδικάρης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {6},
pages = {57-76},
title = {Οι ευρετικές (Heuristics) στη διαδικασία πρόβλημα-λύση},
url = {http://eudml.org/doc/237414},
year = {1985},
}

TY - JOUR
AU - Σ. Περδικάρης
TI - Οι ευρετικές (Heuristics) στη διαδικασία πρόβλημα-λύση
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1985
IS - 6
SP - 57
EP - 76
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237414
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.