Αριθμητικά Συστήματα. Το σύνολο Ν των Φυσικών Αριθμών. Κατασκευή των συνόλων: Ζ των ακεραίων αριθμών, Q των ρητών αριθμών, R των πραγματικών αριθμών.

Θεόδωρος Εξαρχάκος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1987)

 • Issue: 32, page 65-111

How to cite

top

Θεόδωρος Εξαρχάκος. "Αριθμητικά Συστήματα. Το σύνολο Ν των Φυσικών Αριθμών. Κατασκευή των συνόλων: Ζ των ακεραίων αριθμών, Q των ρητών αριθμών, R των πραγματικών αριθμών.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1987): 65-111. <http://eudml.org/doc/237417>.

@article{ΘεόδωροςΕξαρχάκος1987,
author = {Θεόδωρος Εξαρχάκος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {32},
pages = {65-111},
title = {Αριθμητικά Συστήματα. Το σύνολο Ν των Φυσικών Αριθμών. Κατασκευή των συνόλων: Ζ των ακεραίων αριθμών, Q των ρητών αριθμών, R των πραγματικών αριθμών.},
url = {http://eudml.org/doc/237417},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - Θεόδωρος Εξαρχάκος
TI - Αριθμητικά Συστήματα. Το σύνολο Ν των Φυσικών Αριθμών. Κατασκευή των συνόλων: Ζ των ακεραίων αριθμών, Q των ρητών αριθμών, R των πραγματικών αριθμών.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1987
IS - 32
SP - 65
EP - 111
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237417
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.