Επί μιας αποκλινούσης ακολουθίας

Δημ. Α. Κρέτσης

Ευκλείδης (1973-1974)

 • Issue: 08, page 12-13

How to cite

top

Δημ. Α. Κρέτσης. "Επί μιας αποκλινούσης ακολουθίας." Ευκλείδης (1973-1974): 12-13. <http://eudml.org/doc/237430>.

@article{Δημ1973-1974,
author = {Δημ. Α. Κρέτσης},
journal = {Ευκλείδης},
language = {gre},
number = {08},
pages = {12-13},
title = {Επί μιας αποκλινούσης ακολουθίας},
url = {http://eudml.org/doc/237430},
year = {1973-1974},
}

TY - JOUR
AU - Δημ. Α. Κρέτσης
TI - Επί μιας αποκλινούσης ακολουθίας
JO - Ευκλείδης
PY - 1973-1974
IS - 08
SP - 12
EP - 13
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237430
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.