Βιβλιοκρισία

ΕΥΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ

Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1964)

 • Issue: 05B, page 265-279
 • ISSN: 0072-7466

How to cite

top

ΕΥΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ. "Βιβλιοκρισία." Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1964): 265-279. <http://eudml.org/doc/237432>.

@article{ΕΥΓΓΕΛΟΥΣΤΑΜΑΤΗ1964,
author = {ΕΥΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ},
journal = {Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας},
language = {gre},
number = {05B},
pages = {265-279},
title = {Βιβλιοκρισία},
url = {http://eudml.org/doc/237432},
year = {1964},
}

TY - JOUR
AU - ΕΥΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ
TI - Βιβλιοκρισία
JO - Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
PY - 1964
IS - 05B
SP - 265
EP - 279
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237432
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.