Το Φαινόμενο Πυγμαλίων και το Κοινωνικοπολιτιστικό Μειονέκτημα

Josette Adda

Ευκλείδης Γ (1991)

 • Issue: 30-31, page 19-25

How to cite

top

Josette Adda. "Το Φαινόμενο Πυγμαλίων και το Κοινωνικοπολιτιστικό Μειονέκτημα." Ευκλείδης Γ (1991): 19-25. <http://eudml.org/doc/237434>.

@article{JosetteAdda1991,
author = {Josette Adda},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {30-31},
pages = {19-25},
title = {Το Φαινόμενο Πυγμαλίων και το Κοινωνικοπολιτιστικό Μειονέκτημα},
url = {http://eudml.org/doc/237434},
year = {1991},
}

TY - JOUR
AU - Josette Adda
TI - Το Φαινόμενο Πυγμαλίων και το Κοινωνικοπολιτιστικό Μειονέκτημα
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1991
IS - 30-31
SP - 19
EP - 25
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237434
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.